Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ tổ đào tạo Sau đại học In
Thứ hai, 08/08/2016 16:51

I. Nhân sự

  1. TS. Nguyễn Thực Huy - Trưởng phòng;
  2. TS Phạm Thị Dinh - Phó trưởng phòng;
  3. ThS. Đoàn Trung Đức- chuyên viên;
  4. KS. Trần Thị Ngọc Hà - Chuyên viên

II. Chức năng

Tổ Đào tạo Sau đại học (SĐH) có chức năng quản lý, tổ chức, theo dõi việc thực hiện công tác đào tạo SĐH và bồi dưỡng SĐH.

III. Nhiệm vụ

- Xây dựng đề án mở ngành và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo, ngành đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hóa về chất lượng;

- Hỗ trợ các Khoa xây dựng chương trình đào tạo SĐH. Chủ trì hoặc tham gia quản lý các dự án đào tạo bồi dưỡng SĐH;

- Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định, quy trình liên quan đến đào tạo SĐH;

- Xây dựng kế hoạch và giám sát việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học SĐH; lập thời khoá biểu khóa học; lập sổ theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các khoa, bộ môn và giáo viên môn học;

- Tổ chức thi và quản lý điểm thi các học phần, môn học. Lưu trữ: hồ sơ trích ngang của học viên cao học, tài liệu, bài thi theo quy chế hiện hành;

- Tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng SĐH do trường đào tạo;

- Đề xuất thành lập các hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ theo quy chế đào tạo SĐH và tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học theo qui định;

- Phát triển loại hình liên kết đào tạo và bồi dưỡng SĐH với các trường, viện trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo SĐH theo qui định. Tổ chức lớp và cấp  chứng chỉ cho các lớp đào tạo SĐH;

- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh SĐH các ngành, bậc đào tạo đã được cho phép;

- Xây dựng kế hoạch thu chi kinh phí đào tạo SĐH hàng năm và báo cáo kế hoạch thực hiện. Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, phát triển tài liệu giảng dạy, phục vụ đào tạo nghiên cứu. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo SĐH, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen