Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác về chiến lược, kế hoạch đào tạo và quản lý người học đối với các trình độ, loại hình đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, cơ cấu ngành nghề, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo.

b) Chủ trì soạn thảo mới, sửa đổi hoặc cập nhật ban hành theo chức năng các văn bản, quy chế, quy định, thống kê, báo cáo, biểu mẫu...về công tác đào tạo và quản lý người học.

c) Chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ, thủ tục mở chương trình mới, ngành học mới, học phần mới; tổ chức xây dựng mới, cập nhật, chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo.

d) Quản lý khung chương trình đào tạo, mã ngành và chuyên ngành, mã học phần của tất cả các ngành, chuyên ngành và học phần đào tạo.

e) Xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập tổng thể theo từng năm học, học kỳ cho các bậc, các hệ đào tạo và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện.

ê) Nhận đăng ký và lập lịch học, lịch thi học kỳ, lịch thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, lịch tốt nghiệp của các loại hình đào tạo của Trường.

g) Kiểm tra, giám sát việc nhập điểm toàn trường của các loại hình đào tạo.

h) Giải quyết các đơn từ, khiếu nại về đăng ký học phần, điểm thi, chuyển điểm, bảo lưu điểm của người học.

i) Chủ trì tổ chức hoạt động biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, phối hợp với các đơn vị chức năng khác trong công tác lựa chọn, mua giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy và học tập.

k) Phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá chất lượng giảng dạy và tính toán khối lượng giảng dạy của giảng viên hàng năm.

l) Là đơn vị đầu mối tham mưu cho hiệu trưởng ban hành kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; theo dõi, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại các đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện và đề xuất khen thưởng, kỷ luật tập thể, các nhân có thành tích hoặc vi phạm các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường hàng năm.

m) Triển khai và giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng về lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ người học.

o) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo của nhà Trường.

ô) Quản lý việc cấp bảng điểm, giấy chứng nhận, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học.

ơ) Thường trực Hội đồng tốt nghiệp, thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo, hội đồng tuyển sinh sau đại học.

p) Tổ chức, quản lý hoạt động tuyển sinh, truyền thông tuyển sinh; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh, truyền thông tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Liên kết với các đơn vị ngoài trường, các dịch vụ đào tạo của trường đáp ứng nhu cầu xã hội.

q) Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và triển khai các hoạt động liên kết đào tạo, liên kết doanh nghiệp, tư vấn, tư vấn việc làm cho người học, hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống; xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, với cựu sinh viên và với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

2.2 Công tác chính trị tư tưởng và quản lý đối với người học

a) Xây dựng các kế hoạch hành động về công tác giáo dục Chính trị, tư tưởng đối với người học trong phạm vi toàn trường, năm bắt tình hình tư tưởng của người học và đề xuất giải pháp, định hướng trong công tác giáo dục.

b) Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học cho người học; tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khóa và các hoạt động khác trong năm học.

c) Chủ trì soạn thảo, sửa đổi hoặc cập nhật ban hành các văn bản, quy chế, quy định về công tác cố vấn học tập, công tác quản lý người học.

d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ khai giảng, bế giảng cho các trình độ, loại hình đào tạo của nhà Trường.

đ) Chủ trì công tác tổ chức nhập học đầu khóa, tiếp nhận, quản lý, kiểm tra hồ sơ người học, xếp ngành, xếp lớp; xét chuyển lớp, chuyển ngành; xét học tiếp, buộc thôi học, khen thưởng; xét cấp các chế độ, chính sách, học bổng khuyến khích học tập.

e) Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

ê) Quản lý người học nội, ngoại trú theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, của nhà trường, của địa phương.

g) Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến người học của nhà trường;

h) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán về thu học phí, đề xuất các mức học phí, lệ phí; thống kê, đôn đốc, kiểm tra tình hình thu học phí;

i) Thường trực các Hội đồng khen thưởng, hội đồng kỷ luật đối với người học;

k) Tham mưu và tổ chức quản lý các ký túc xá (KTX) của Trường. Tổ chức quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu lưu trú, sinh hoạt, học tập, rèn luyện, an ninh trật tự của sinh viên (SV) nội trú. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý KTX.

2.3. Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên

a) Là đầu mối tập trung, liên kết, phối hợp, hỗ trợ với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các công tác tư vấn - hỗ trợ sinh viên, cụ thể như sau:

- Tập trung vào việc đảm bảo rằng các dịch vụ hỗ trợ sinh viên được cung cấp một cách toàn diện và hiệu quả.

- Liên kết với các đơn vị trong trường như bộ phận tư vấn học vụ, phòng hỗ trợ sinh viên, các khoa và Trung tâm để đảm bảo rằng sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ mà họ cần.

- Phối hợp giữa các đơn vị trong trường và các tổ chức bên ngoài như doanh nghiệp, tổ chức xã hội, và cộng đồng để tạo ra các cơ hội hỗ trợ và phát triển cho sinh viên. Cụ thể bao gồm việc tổ chức các sự kiện, buổi tham vấn, hoặc chương trình học bổng.

- Hỗ trợ sinh viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống học đường, từ học vấn đến tâm lý và tài chính. Điều này có thể bao gồm cung cấp thông tin và tư vấn về lộ trình học tập, giúp đỡ về kỹ năng sống, hỗ trợ tài chính, và cung cấp các dịch vụ tư vấn cá nhân hoặc nhóm.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn để hỗ trợ sinh viên trong việc đối mặt với các thách thức và cơ hội trong suốt quá trình học tập và phát triển cá nhân. Các dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn học vấn, nghề nghiệp, tâm lý, và hỗ trợ định hướng sự nghiệp.

b) Lập kế hoạch tổ chức, thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên của trường;

c) Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh cho học sinh và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Trường;

d) Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng sống, kỹ năng mềm, chuyên đề, các hoạt động, các sự kiện gắn liền với nhu cầu của sinh viên;

đ) Tổ chức các hoạt động liên quan đến việc làm bán thời gian, hội chợ việc làm, giao lưu, hội thảo, hội nghị liên quan việc làm của sinh viên;

e) Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm lý, chăm sóc sức khỏe sinh viên;

ê) Phối hợp tổ chức, thực hiện các hoạt động liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên;

g) Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn cho sinh viên về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành học; các kỹ năng nghề nghiệp và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành nghề đào tạo;

h) Xây dựng và quản lý website của Phòng, đảm bảo kênh thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh thông tin liên quan đến các lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ sinh viên. Phối hợp, liên kết với các kênh thông tin trực tuyến khác nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thông tin của sinh viên;

i) Là đầu mối tiếp nhận các thông tin cần tư vấn, cần hỗ trợ từ sinh viên, tư vấn trực tiếp hoặc liên hệ đến các đơn vị có chuyên môn tổ chức tư vấn;

k) Tiếp nhận các dự án, nhiệm vụ, chương trình hợp tác của doanh nghiệp chuyển đến các đơn vị có chức năng, chuyên môn thực hiện, tạo dựng cơ bản mối quan hệ với các doanh nghiệp nhằm phối hợp hỗ trợ sinh viên;

l) Căn cứ số liệu sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến việc làm nhằm hỗ trợ sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

2.4. Thực hiện những nhiệm vụ khác

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Phòng theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

b) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo phòng gồm có Trưởng phòng và không quá hai Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trường và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

3.3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen