Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, chính sách, quy chế đào tạo các bậc, các hệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo: xây dựng mục tiêu, chương trình các ngành đào tạo; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy lý thuyết và thực hành, thí nghiệm; xếp loại kết quả học tập của người học định kỳ và cuối khóa, xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.

- Là đơn vị đầu mối tham mưu cho hiệu trưởng ban hành kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; theo dõi, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng tại các đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện và đề xuất khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường hằng năm.

- Triển khai và giám sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng về lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ người học.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tuyển sinh, tốt nghiệp

1.1. Công tác tuyển sinh đại học: tham gia tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy, vừa làm vừa học, liên thông và văn bằng 2.

1.2. Công tác tuyển sinh sau đại học: xây dựng thông báo tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức học bổ sung kiến thức, tổ chức ra đề thi, tổ chức dạy ôn thi, coi thi, chấm thi và gọi thí sinh nhập học. Quản lý hồ sơ học viên cao học.

1.3. Công tác tốt nghiệp: Phối hợp với các Khoa ra quyết định tổ chức thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp; kế hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp, báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp. Chủ trì việc rà soát, đối chiếu kết quả học tập của học viên, sinh viên, việc xét tốt nghiệp và việc mua phôi bằng, chứng chỉ, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm cho người học.

1.4. Quản lý kết quả học tập của sinh viên, học viên.

1.5. Chủ trì tổ chức công tác khai giảng, bế giảng: Xây dựng kế hoạch, chương trình, maket, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện.

1.6. Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và TVVL đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh cao học hàng năm trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

2. Tổ chức đào tạo

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu lên lớp;

2.2. Theo dõi, giám sát giảng dạy: tham gia giám sát về thực hiện quy chế giảng dạy và học tập. Theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập, kiểm tra và thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổng hợp đánh giá kết quả chất lượng đào tạo, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý;

2.3. Thực hiện các công tác giáo vụ, bao gồm lập kế hoạch, lịch trình giảng dạy, lập thời khoá biểu, bố trí phòng học, thông báo lịch giảng dạy, giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, kiểm tra và đánh giá công tác giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và học viên;

2.4. Chủ trì việc tổ chức học Giáo dục quốc phòng - An ninh: Xây dựng hợp đồng đào tạo, kế hoạch đưa đón sinh viên từ đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh sinh viên tỉnh; phối hợp với Trung tâm trong việc quản lý tổ chức đào tạo; tiếp nhận kết quả học tập, chứng chỉ; làm văn bản thanh lý hợp đồng;

2.5. Kiểm tra, xác nhận dự trù học phần, dự trù thực hành thực tập học phần;

2.6. Chủ trì tổ chức các Hội nghị, hội thảo bàn về công tác đào tạo, phương pháp giảng dạy, học tập, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến;

2.7. Chủ trì việc kiểm tra xác nhận khối lượng công tác để thanh quyết toán dạy vượt giờ, tiền thù lao viết giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy;

2.8. Xây dựng hợp đồng và thanh lý hợp đồng giảng viên giảng dạy học phần;

3. Công tác phát triển ngành, chương trình đào tạo và giáo trình bài giảng

3.1. Phát triển ngành đào tạo: Phối hợp với các khoa chuyên môn lựa chọn mở ngành đào tạo mới, đề xuất thành lập tổ soạn thảo chương trình đào tạo, xây dựng đề án, hội đồng thẩm định, xây dựng dự toán. Tổ chức thẩm định cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Biên tập, in ấn đề án mở ngành, soạn thảo công văn và tập hợp các hồ sơ, minh chứng liên quan trình Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3.2. Phát triển chương trình đào tạo: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo bậc đại học và sau đại học; Xây dựng dự toán; Tổ chức cập nhật, đánh giá, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn;

3.3. Biên soạn giáo trình, bài giảng: Phối hợp với các khoa ra quyết định phân công giảng viên biên soạn giáo trình, bài giảng; thành lập hội đồng thẩm định các cấp; tổ chức thông qua, ra quyết định công nhận để tổ chức in ấn bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo, phục vụ cho đào tạo của Trường;

4. Các công tác khác

4.1. Xây dựng quy định, quy trình: Chủ trì xây dựng các quy trình, quy định trong công tác quản lý, tổ chức đào tạo; Tham gia xây dựng văn bản quản lý nội bộ;

4.2. Chủ trì dự giờ đánh giá bài giảng đối với giảng viên, ứng viên hợp đồng môn học, giảng viên thử việc, giảng viên tập sự, …

4.3. Chế độ báo cáo: Chủ trì xây dựng các báo cáo về đào tạo nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định;

4.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương hướng phát triển các phòng thí nghiệm, thư viện nhà trường và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ cho công tác đào tạo;

4.5. Cung cấp các thông tin về đào tạo cho Phòng Tài chính - Kế toán để xây dựng ngân sách và sử dụng kinh phí đào tạo theo quy định chung;

4.6. Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trường;

4.7. Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4.9. Thường trực hội đồng tuyển sinh cao học, hội đồng khoa học và đào tạo, hội đồng đào tạo liên thông, và hội đồng xét tốt nghiệp.

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen