Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, chính sách, quy chế khảo thí (thi, kiểm tra) và đảm bảo chất lượng đào tạo các bậc, các hệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: thi, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, kiểm định các yếu tố liên quan trực tiếp đến chất lượng đào tạo.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác khảo thí

1.1. Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

1.2. Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

1.3. Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các học phần trong Trường.

1.4. Chủ trì việc tổ chức thi, chấm thi  kết thúc các học phần trong chương trình đào tạo đối với các hình thức, trình độ đào tạo (kể cả đào tạo thạc sỹ. Phối hợp với Trung tâm TS&TVVL tổ chức kỳ thi tuyển sinh (đối với hệ liên thông CĐ-ĐH, ĐH); Phối hợp với Phòng ĐT tổ chức thi tuyển sinh cao học; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

1.5. Đề xuất và tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường.

1.6. Đề xuất với Ban giám hiệu về việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giảng viên Nhà trường về công tác khảo thí.

1.7. Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

2. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

2.1. Triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Chủ trì và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Đề xuất cán bộ tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

2.5. Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ 6 tháng 1 lần.

2.6. Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.

2.8. Thường trực Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Trường.

 

 

Đính kèm:
Tập tinGhi chúCập nhật
Tải file này (dhnlbg_bctdg_2017.compressed.pdf)Báo cáo tự đánh giá 2017 26/12/2017
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen