Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm In
Thứ hai, 05/01/2015 13:37

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp trực thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định. Trung tâm có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu và xây dựng các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo quy định.

2.2. Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch và nhiệm vụ của Trường. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của Trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt theo quy định.

2.3. Tham gia đào tạo nghề và liên kết đào tạo nghề cho nông dân và người lao động.

2.4. Nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm.

a) Khảo nghiệm, chọn tạo và nhân giống các loài vật nuôi, cây trồng, cây lâm nghiệp, cây cảnh quan, cây công trình, cây dược liệu bằng phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ sinh học.

b) Ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ mới trong các lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản, khai thác và chế biến thủy sản.

c) Ứng dụng công nghệ sinh học và kỹ thuật mới trong chăn nuôi, thú y.

d) Ứng dụng các chế phẩm sinh học trong xử lý ổ nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn.

đ) Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đất đai.

e) Nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai theo đặt hàng và ký kết hợp đồng thực hiện các đề tài, dự án, sản xuất thử nghiệm, khảo nghiệm giống. Tham gia thực hiện các đề tài, dự án, hoạt động hợp tác về lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi.

2.5. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp và quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chưc thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

2.7. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, các lĩnh vực công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.8. Được sử dụng các Phòng thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật của Trường để nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định.

2.9. Tổ chức cung ứng các dịch vụ

a) Các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Pháp luật.

b) Các dịch vụ tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; quan trắc môi trường.

2.10. Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa

a) Sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm nông, lâm nghiệp.

b) Sản xuất đất sạch, giá thể hữu cơ, phân vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

c) Cung cấp các loại cây cảnh quan, cây văn phòng, cây công trình, cây dược liệu, cây ăn quả.

d) Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh và trao đổi sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Trung tâm để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.

2.11. Quản lý, lập kế hoạch cải tạo khuôn viên, chăm sóc hệ thống cây cảnh quan, cây xanh tại các khu vực, khuôn viên của nhà trường.

2.12. Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

2.13. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo trung tâm có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc, kế toán do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm; bố trí tổ công tác/ viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thủ quỹ của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm giao nhiệm vụ (có thể  kiêm nhiệm) bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

3.3. Phó Giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.5. Tổ chức thuộc trung tâm

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Nghiên cứu ứng dụng;

c) Phòng Chuyển giao công nghệ và dịch vụ.

 


TT Nghiên cứu UD&CGCN

truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen