Giới Thiệu Tổng Quan
Giới thiệu tổng quan In
Xem kết quả: / 21
Bình thườngTuyệt vời 

 

I. Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Agriculture and Forestry University

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Website : www.bafu.edu.vn Email: vanthu@bafu.edu.vn

Trường đóng trên địa bàn Thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang, trên trục đường Quốc lộ 37 từ Bắc Giang đi Thái Nguyên, cách Hà Nội 45 km về phía đông bắc


Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang với khuôn viên rộng rãi và thoáng mát

Trường có chức năng và nhiệm vụ:

1. Chức năng

Trường có chức năng đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và các trình độ khác; bồi dưỡng ngắn hạn; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ; hợp tác quốc tế. Tư vấn và cung cấp dịch vụ về đào tạo, khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Trường hoạt động theo Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ Trường Đại học.

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển Trường.

b) Phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo.

c) Triển khai các hoạt động đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ và các trình độ khác theo danh mục ngành nghề đào tạo của nhà nước, tổ chức đào tạo, tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc phạm vi hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, và các lĩnh vực khác. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn khác theo quy định của pháp luật. Tham gia việc thực hiện điều tra quy hoạch về đất đai, điều tra quy hoạch rừng, thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định của pháp luật.

đ) Tuyển sinh, quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, người lao động và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

e) Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định.

g) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành khác.

h) Thực hiện hợp tác với các tổ chức quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

i) Tuyển dụng, quản lý, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

m) Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của Trường về: đội ngũ giảng viên, viên chức, người lao động; các hoạt động đào tạo; khoa học công nghệ; hợp tác quốc tế; quá trình học tập và phát triển sau tốt nghiệp của người học; dự báo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Trường.

n) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra theo quy định.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.Giảng đường học Lý thuyết 7 tầng

2. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với các tên gọi khác nhau:

Trường Trung cấp Nông trường Nghĩa Đàn (được thành lập từ năm 1959 tại Nghĩa Đàn – Nghệ An);

Trường Trung học Trồng trọt Sông Lô (đóng tại huyện Yên Sơn – Tuyên Quang);

Năm 1984 Trường chuyển về địa điểm mới, huyện Việt Yên – Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương;

Năm 1999 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng với tên gọi Trường Cao Đẳng Nông Lâm (theo Quyết định số 125/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 01 năm 2011 Trường được Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học với tên gọi Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

- Hội đồng trường: 15 thành viên, trong đó 4 thành viên  ngoài trường được mời tham gia đồng.

- Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.

- Các phòng chức năng: 6 phòng gồm:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Khoa học và HTQT;

+ Phòng Tài chính kế toán;

+ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD;

+ Phòng Quản trị - Đầu tư.

- Các khoa chuyên môn: 7 khoa gồm:

+ Khoa Kinh tế - Tài chính.

+ Khoa Nông học.

+ Khoa Tài nguyên và Môi trường;

+ Khoa Chăn nuôi – Thú y

+ Khoa Công nghệ thực phẩm;

+ Khoa Lâm nghiệp;

+ Khoa Lý luận chính trị - Khoa học cơ bản.

Các Trung tâm thuộc trường: 4 trung tâm gồm:

+ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện;

+ Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp.

+ Trung tâm Dịch vụ

- Trường THPT Thân Nhân Trung

4. Sứ mạng

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp của vùng Đông Bắc; Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

5. Tầm nhìn

Đến năm 2050 là trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng; là một trong 50 cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm và tài nguyên môi trường.

6. Mục tiêu

Xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trở thành trường đại học có uy tín. Một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều ngành thuộc khối nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế - tài chính; quản lý tài nguyên môi trường. Một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nói trên đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc cũng như trong cả nước.

Xây dựng thương hiệu nhà trường với định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ năng đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ năng lực (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tổ chức quản lý quá trình sản xuất) có thể đáp ứng yêu cầu công việc thuộc vị trí được phân công, coi đó là điểm đặc thù, là bản sắc của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, đảm bảo cho trường phát triển một cách độc lập bền vững.


II. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030

III. Quyết định ban hành Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi của Trường

Quyết định ban hành Triết lý giáo dục và Giá trị cốt lõi của Trường

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen