Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Vị trí và chức năng

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện về chiến lược, chính sách, pháp luật, chế độ tài chính, hạch toán kế toán. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: lập, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lập báo cáo và phân tích hoạt động tài chính, tổ chức công tác kế toán toàn trường, tổ chức hạch toán kế toán, quản lý quyết toán tài chính đối với các đơn vị kế toán cấp dưới.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán nội bộ, phương án, đề án thực hiện chế độ tự chủ quản lý tài chính và các quy chế khác về quản lý tài chính phù hợp với điều kiện thực tế.

2.2. Xây dựng kế hoạch tài chính về thu - chi của tất cả các nguồn thu hợp pháp trong toàn trường.

2.3. Quản lý thống nhất các nguồn thu hợp pháp trong toàn trường, mọi nguồn thu được tập trung quản lý theo dõi tại phòng Tài chính - kế toán.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ chi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng chế độ kế toán và pháp luật tài chính hiện hành.

2.5. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có hoạt động thu - chi trong việc thực hiện chế độ kế toán, tài chính.

2.6. Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ tài chính với nhà trường.

2.7. Thường trực các Hội đồng Kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản; tham gia các Hội đồng lương, thi tuyển viên chức, tuyển sinh, khoa học - đào tạo…

2.8. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện việc quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại… và các hoạt động khác liên quan đến tài chính.

2.9. Lưu giữ và quản lý toàn bộ tài sản, hồ sơ chứng từ sổ sách về tài chính, tài sản, vật tư chung của toàn trường kể cả tài sản vật tư đã phân về các đơn vị trực thuộc.

2.10. Lập, nộp các báo cáo tài chính, quyết toán tài chính, quyết toán NSNN cho các cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng quy định hiện hành.

2.11. Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Phòng theo quy định của pháp luật và của Nhà trường .

2.12. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá hai Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trường và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

3.3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen