Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, chính sách, quy chế tài chính, hạch toán kế toán. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: lập, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, lập báo cáo và phân tích hoạt động tài chính, tổ chức công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính đối với các đơn vị kế toán cấp dưới.

II. NHIỆM VỤ

- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình thanh toán nội bộ, phương án thực hiện chế độ tự chủ về quản lý tài chính và các quy chế khác về quản lý tài chính để phù hợp với điều kiện thực tế;

- Xây dựng kế hoạch tài chính: Xây dựng kế hoạch thu - chi của tất cả các nguồn thu hợp pháp trong toàn trường;

- Quản lý thống nhất các nguồn thu hợp pháp trong toàn trường, mọi nguồn thu được tập trung quản lý theo dõi tại phòng Tài chính - kế toán;

- Thực hiện nhiệm vụ chi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng chế độ kế toán và pháp luật tài chính hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có hoạt động thu - chi trong việc thực hiện chế độ kế toán, tài chính;

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân có nghĩa vụ tài chính với nhà trường;

- Thường trực các Hội đồng: Kiểm kê tài sản, Thanh lý tài sản; Tham gia các Hội đồng: Hội đồng lương, Hội đồng thi tuyển viên chức, Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học - đào tạo;

- Phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện việc quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại … và các hoạt động khác liên quan đến tài chính;

- Lưu giữ và quản lý toàn bộ tài sản, toàn bộ hồ sơ chứng từ sổ sách về tài chính, tài sản, vật tư chung của toàn trường kể cả tài sản vật tư đã phân về các đơn vị trực thuộc;

- Lập, nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng quy định hiện hành.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen