Giới thiệu phòng
Giới thiệu phòng In
Thứ hai, 13/08/2012 08:10

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai, tài sản cố định, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản trị đất đai, tài sản, máy móc thiết bị

- Quản lý toàn bộ đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường.

- Quản lý tài sản và tổ chức phục vụ hoạt động giảng dạy tại khu Giảng đường;

- Quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế, đề xuất kế hoạch khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất;

- Quản lý điện sinh hoạt; Sử dụng và khai thác nguồn nước, đảm bảo đủ nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhà trường;

- Quản lý, lập kế hoạch cải tạo khuôn viên, chăm sóc hệ thống cây cảnh quan, cây xanh,... Đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường trong khuôn viên Nhà trường;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định về quản lý thiết bị vật tư của Nhà nước, của Bộ, củaTrường.

- Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư.

- Tổ chức việc mua sắm, sửa chữa lớn thiết bị, vật tư; Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư của Trường theo quy định chung.

- Tổ chức tiếp nhận, phân phối các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt.

- Thường trực Hội đồng Kiểm kê Tài sản.

2.2. Quản lý dự án đầu tư

- Chủ trì việc lập đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện của các dự án. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Tổng hợp, lập báo cáo trình Hiệu trưởng tiến độ thực hiện dự án.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

- Lập kế hoạch sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ hàng năm.

- Lập thiết kế dự toán và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa nâng cấp phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

- Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát, nghiệm thu.. cho đến khi kết thúc hợp đồng.

- Báo cáo công tác quản lý đầu tư theo định kỳ và hàng năm.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen