Giới thiệu phòng
Giới thiệu phòng In
Thứ hai, 13/08/2012 08:10

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản trị và Đầu tư là đơn vị thuộc Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, xây dựng, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác chiến lược, kế hoạch quản lý và sử dụng đất đai, tài sản cố định, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Quản trị đất đai, tài sản, máy móc thiết bị

a) Quản lý toàn bộ đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, trang thiết bị trong phạm vi toàn Trường.

b) Quản lý, sửa chữa, thay thế, đề xuất kế hoạch khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất.

c) Chủ trì việc bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng các tài sản sử dụng chung trong toàn trường.

d) Quản lý điện, nước hành chính. Tổ chức khai thác nguồn nước, đảm bảo đủ nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt của Nhà trường.

đ) Đảm bảo công tác vệ sinh, môi trường trong khuôn viên Nhà trường;

e) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định về quản lý thiết bị vật tư của Nhà nước, của Bộ, của Trường.

ê) Phối hợp các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, tài sản.

g) Tổ chức việc mua sắm, sửa chữa lớn tài sản trang thiết bị; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị của Trường theo quy định chung.

h) Tổ chức tiếp nhận, phân phối các loại tài sản trang thiết bị theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt.

i) Thường trực Hội đồng Kiểm kê tài sản.

2.2. Quản lý dự án đầu tư

a) Chủ trì việc lập đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư mua sắm tài sản, xây dựng cơ bản.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện của các dự án. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

c) Tổng hợp, lập báo cáo trình Hiệu trưởng tiến độ thực hiện dự án.

d) Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

đ) Lập kế hoạch sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ hàng năm.

e) Lập thiết kế dự toán và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa nâng cấp phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

ê) Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng cho đến khi kết thúc hợp đồng.

g) Báo cáo công tác quản lý đầu tư theo định kỳ và hàng năm.

h) Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu cho các gói thầu thuộc dự án, đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.

2.3. Thực hiện những nhiệm vụ khác

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả viên chức, người lao động thuộc phòng theo phân công, phân cấp; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và duy trì kỷ luật lao động trong Phòng theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá hai Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng Nhà trường quyết định bổ nhiệm theo quy định.

3.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trường và trước pháp luật về hoạt động của Phòng; bố trí viên chức phù hợp với nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

3.3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

3.4. Viên chức, người lao động trong Phòng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.5. Tổ chức thuộc phòng

a) Tổ quản trị cơ sở hạ tầng;

b) Tổ quản trị thiết bị;

c) Tổ đầu tư.

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen