Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

A. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, chính sách, quy chế tổ chức bộ máy và nhân sự. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của nhà trường, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động.

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức

1.1. Xây dựng trình Hội đồng trường thông qua, Hiệu trưởng ban hành đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường.

1.2. Chủ trì công tác kiện toàn tổ chức bộ máy trong Trường, thành lập các Hội đồng, các Ban cho các hoạt động của Nhà trường.

1.3. Chủ trì xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý của Nhà trường.

1.4. Xây dựng trình Hội đồng trường thông qua, Hiệu trưởng ban hành các văn bản và các quy định nội bộ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; bổ nhiệm; nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn; tuyển dụng viên chức và HĐLĐ.

2. Công tác cán bộ

2.1. Đề xuất quy hoạch đội ngũ CBVC nhằm phát triển Nhà trường theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

2.2. Chủ trì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt tiêu chuẩn ngạch, bậc quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.

2.3. Nghiên cứu đề xuất với Nhà trường về việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển CBVC.

2.4. Xây dựng, trình Hội đồng trường thông qua chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng hàng năm.

2.5. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật cán bộ viên chức, người lao động.

2.6. Quản lý, cập nhật hồ sơ, lý lịch, sổ bảo hiểm xã hội của cán bộ viên chức, người lao động.

2.7. Thực hiện quy trình đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư và các danh hiệu khác.

2.8. Tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ các đơn vị trực thuộc Trường theo chủ trương của Đảng ủy, Hội đồi Trường.

3. Công tác chế độ chính sách

3.1. Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, lương tăng thêm, đối chiếu trích nộp các khoản BHXH cán bộ theo quy định.

3.2. Đề xuất thành lập các Hội đồng và tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi ngành hàng năm cho cán bộ.

3.3. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho cán bộ viên chức người lao động.

3.4. Tổ chức thực hiện các chế độ nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho cán bộ viên chức người lao động, bao gồm: chế độ thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, bảo hộ lao động, tai nạn lao động, ốm đau ngắn ngày, dài ngày,...

3.5. Chủ trì tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Lập kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ Trường. Phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương và các cơ quan an ninh tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

5. Thường trực các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng bậc lương, phụ cấp, xét đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen