Giới thiệu phòng
Giới thiệu phòng In
Thứ hai, 13/08/2012 08:10

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, kế hoạch, chính sách, quy chế đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư và quản trị thiết bị. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, điều hành các hoạt động: lập, đề xuất phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới, dự án sửa chữa lớn, mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị, dụng cụ, vật tư.

II. NHIỆM VỤ

1. Lĩnh vực quản lý dự án đầu tư

1.1. Chủ trì việc lập đề xuất chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, trình phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

1.2. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hiện của các dự án. Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện các dự án khi có những nhiệm vụ đột xuất hoặc khi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

1.3. Tổng hợp, lập báo cáo trình Hiệu trưởng tiến độ thực hiện dự án.

1.4. Kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

1.5. Lập kế hoạch sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ hàng năm.

1.6. Lập thiết kế dự toán và triển khai thực hiện các hạng mục sửa chữa nâng cấp phù hợp với năng lực và nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

1.7. Chuẩn bị hồ sơ để chủ đầu tư ký kết hợp đồng xây dựng, giám sát, nghiệm thu.. cho đến khi kết thúc hợp đồng.

1.8. Báo cáo công tác quản lý đầu tư theo định kỳ và hàng năm.

2. Lĩnh vực quản lý thiết bị

2.1. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện những quy định về quản lý thiết bị vật tư của Nhà nước, của Bộ, củaTrường.

2.2. Theo dõi, giám sát các đơn vị trong việc quản lý sử dụng thiết bị, vật tư.

2.3. Nghiên cứu đề xuất việc tổ chức sử dụng và điều hòa chuyển hợp lý thiết bị, vật tư trong Trường.

2.4. Tổ chức  việc mua sắm, sửa chữa lớn  thiết bị, vật tư;  Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức việc kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị, vật tư của Trường theo quy định chung.

2.5. Tổ chức tiếp nhận, phân phối các loại thiết bị, vật tư theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt.

2.6.  Báo cáo công tác mua sắm, quản lý  thiết bị theo định kỳ và hàng năm.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen