Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, chính sách, quy chế công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, hỗ trợ sinh viên. Thực hiện và chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công về quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động: giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với sinh viên; bảo đảm các quyền lợi hợp pháp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác Chính trị, tư tưởng

1.1. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ và các sự kiện của Nhà trường cho sinh viên; chủ trì tổ chức lễ Khai giảng, Bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

1.2. Phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy Trường tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho sinh viên; xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự cho sinh viên; là đầu mối tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" cho sinh viên vào đầu, giữa và cuối khóa học; triển khai tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

1.3. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng người học, theo dõi, xử lý các thông tin đăng tải trên các báo, mạng xã hội có liên quan đến sinh viên; phối hợp với các đơn vị trả lời các nội dung liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên.

1.4. Viết bài tuyên truyền về các thành tích trong hoạt động, các tấm gương người tốt, việc tốt điển hình của sinh viên để quảng bá trong và ngoài trường.

1.5. Xác nhận tình hình chấp hành pháp luật, nội quy quy định của sinh viên được đề nghị kết nạp đảng để Đảng ủy xem xét.

1.6. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

1.7. Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác chính trị - tư tưởng do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Quản lý sinh viên

2.1. Công tác tham mưu

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Quy chế học sinh sinh viên tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

2.2. Công tác hành chính

- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường, sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định Ban cán sự tạm thời của các lớp sinh viên.

- Kiểm tra, thu nhận và quản lý hồ sơ thí sinh trúng tuyển, hồ sơ nhập học; nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mềm quản lý đào tạo, cấp mã số để sinh viên đăng ký học, làm thẻ sinh viên cho sinh viên.

- Tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học theo quy chế hiện hành.

- Xác nhận hồ sơ, lý lịch và các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng.

- Soạn thảo trình ký các quyết định liên quan đến sinh viên; chịu trách nhiệm về các số liệu của sinh viên.

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy định về công tác cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

- Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu tố, khiếu nại của sinh viên.

2.3. Công tác tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, rèn luyện, chế độ chính sách

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường.

- Định kỳ gửi thông báo kết quả học tập, rèn luyện về cho gia đình sinh viên.

- Tổ chức phát bằng tốt nghiệp và thủ tục hồ sơ cho sinh viên ra trường.

- Tổ chức công tác khám sức khoẻ cho sinh viên mới nhập trường, khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo đúng quy chế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác HSSV.

- Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro.

- Tổ chức thực hiện xét cấp học bổng (bao gồm học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường), trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên theo chế độ hiện hành.

- Đôn đốc việc nộp học phí và kiến nghị xử lý sinh viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên.

- Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt nghiệp.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong công tác thu thập thông tin phản hồi từ sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động sinh viên tự quản, nhân rộng mô hình quản lý sinh viên nội - ngoại trú.

- Phối hợp với trung tâm Tuyển sinh và tư vấn việc làm tổ chức thực hiện công tác tư vấn cho sinh viên (học tập, nghề nghiệp, kỹ năng mềm …) giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và những sinh viên nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản lý sinh viên do Hiệu trưởng giao.

2.4. Công tác quản lý nội, ngoại trú

- Xây dựng các quy định cụ thể trong Quy định quản lý sinh viên nội, ngoại trú của trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.

- Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên tại khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý nội trú.

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên, kiểm tra việc chấp hành các quy chế HSSV nội trú, kiến nghị xử lý sinh viên vi phạm.

- Xây dựng các phương án triển khai, quản lý các dịch vụ trong khu ký túc xá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên.

- Quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, của Nhà trường, của địa phương, lập hệ thống thông tin quản lý sinh viên nội - ngoại trú.

- Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên của Nhà trường.

- Phối hợp chặt chẽ với công an, địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ tài sản của sinh viên nội trú.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản lý nội, ngoại trú do Hiệu trưởng giao.

2.5. Công tác quản lý cơ sở vật chất

- Quản lý, khai thác ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành.

- Lập kế hoạch triển khai và phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp thường xuyên kiểm tra trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu ký túc xá.

- Phối hợp với phòng Thiết bị và đầu tư, phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất trong khu ký túc xá thường xuyên, định kỳ.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản lý cơ sở vật chất do Hiệu trưởng giao.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ cho sinh viên.

- Thường trực Hội đồng xét chế độ, chính sách cho sinh viên.

 

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen