Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang In

PGS.TS  Nguyễn Quang Hà
- Hiệu trưởng

- Email: hanq@bafu.edu.vn / quanghanguyenvfu@yahoo.com

- Điện thoại: 0916 094 189

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

- Phó Hiệu trưởng

- Email: diepdhnl@gmail.com /diepnt@bafu.edu.vn

- Điện thoại: 0915 074 795

TS. Mai Thị Huyền

- Phó Hiệu trưởng

- Email: maihuyen77.ktnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0987438196